Wat doet de MR?

Aan onze school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. De MR geeft de ouders en het schoolteam inspraak in het beleid van de school. Deze inspraak kan betrekking hebben op de organisatie van de school, de betrokkenheid en participatie van ouders of belangrijke wijzigingen van het schoolplan. De MR werkt hierin nauw samen met de schoolleiding. Sinds schooljaar 2021-2022 heeft onze school 2 locaties: Lekstraat en Von Liebigweg. De medezeggenschapraden van beide locatie zijn sinds dit schooljaar dan ook samengevoegd en MR De Rivieren werkt als één overkoepelend orgaan voor beide locaties.

Even voorstellen

Op De Rivieren bestaat de MR uit 3 ouders en 3 leerkrachten en wij stellen ons graag even voor:

Wat wij doen

Als MR volgen wij het schoolbeleid op het gebied van onderwijs, personeel, organisatie, huisvesting en financiën. Wij vertegenwoordigen hierbij iedereen die met de school te maken heeft; ouders, kinderen en leerkrachten. Dit doen wij door een klankbord te zijn voor ouders en leerkrachten die namens hun achterban meedenken over beleid en ontwikkelingen binnen De Rivieren.

Als MR hebben wij als taak om te zorgen dat de belangen van kinderen, ouders, leerkrachten, schooldirectie en stichting allemaal worden meegenomen in de besluiten die genomen worden en in het beleid dat ontwikkeld wordt. De MR heeft een belangrijke rol bij het waarborgen van kwalitatief goed onderwijs in een veilige, gezonde en prettige omgeving voor alle kinderen. Als MR hebben wij hiervoor verschillende bevoegdheden, zoals het recht op overleg en het informatierecht. Daarnaast denken wij mee over het schoolbeleid en adviseren hierin.

Om jou als ouder, kind, leerkracht of betrokkenen goed te informeren over onze werkzaamheden en taken stellen wij als MR jaarlijks een werkplan op.

Meer informatie

Heb je interesse in hoe wij als MR georganiseerd zijn en volgens welke richtlijnen wij onze taken uitvoeren? Lees dan gerust eens de richtlijnen, regels en voorwaarden van het AMOS Medezeggenschapsreglement en -statuut waar wij als MR onder vallen. Hierin zijn op hoofdlijnen de volgende zaken vastgelegd:

  • omvang en samenstelling van de MR
  • de verkiezing van de MR
  • over welke zaken wie instemmings- of adviesrecht heeft
  • de GMR als overkoepelende AMOS medezeggenschapsraad

Download hieronder de meest recente versies van het MR Werkplan, het Medezeggenschapsreglement en het Medezeggenschapsstatuut.

Denk mee!

Wij snappen dat je wellicht nog vragen hebt. Of lijkt het je leuk om mee te denken over het reilen en zeilen op school? Stuur ons dan je bericht via: mr_rivieren@outlook.com