Daltononderwijs

Basisschool de Rivieren is lid van de Nederlandse Dalton Vereniging.

Wij gebruiken de taak als middel om de pijlers vorm te geven, die bij de Daltonwerkwijze horen: Vrijheid (verantwoordelijkheid), Zelfstandigheid, Samenwerking, Reflectie, Borging en Evaluatie.

Taak

Leerlingen van onze school werken een deel van de week aan hun taak. Afhankelijk van hun leeftijd en hun zelfstandigheid wordt de grootte van de taak bepaald en zal de leerkracht de taak meer of minder voorstructureren. In het algemeen gebeurt de instructie van de leerstof kort en klassikaal. Op de momenten dat de groep aan de taak werkt, heeft de leerkracht gelegenheid om kinderen die dat nodig hebben extra te begeleiden.
De leerstof van de taak is verdeeld in:

  • Basisstof, die iedere leerling in principe moet beheersen.
  • Herhalingsstof, voor kinderen die de basisstof niet voldoende blijken te beheersen.
  • Verdiepingsstof voor kinderen die de basisstof voldoende beheersen.
  • Verrijkingsstof voor de kinderen die voor het einde van de taakperiode de basisstof, de eventuele herhalingsstof en de eventuele verdiepingsstof hebben gemaakt.

Vrijheid

Vrijheid is een van de belangrijkste grondrechten van de mens, maar is naar onze mening slechts mogelijk wanneer met dit recht verantwoordelijk wordt omgegaan. In de tegenwoordige maatschappij worden verantwoordelijkheden in toenemende mate bij anderen gelegd. Wij denken daarom dat wij kinderen moeten leren om zelf verantwoordelijkheid te dragen. In de praktijk bij ons op school ligt die verantwoordelijkheid bij het omgaan met andere kinderen, met het materiaal en een toenemende verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling.
Bij het verwerken van de oefenstof in de taak zijn de kinderen vrij om te kiezen:

  • of zij het werk samen met klasgenoten of individueel willen maken
  • of zij gebruik willen maken van hulpmiddelen
  • op welk moment zij bepaalde oefenstof willen maken
  • aan welk onderdeel van de oefenstof zij meer of minder tijd willen of moeten besteden.

De leerkracht speelt bij de keuze van de leerling een begeleidende, en zo nodig sturende, rol. Gevolg is dat kinderen, op hun eigen niveau, steeds meer verantwoordelijkheid dragen.

Samenwerking

Ieder mens komt in haar/zijn leven situaties tegen waarbij moet worden samengewerkt. Wanneer dit moet gebeuren met gelijkgestemden, vrienden, enz. levert het geen problemen op. Er zullen echter altijd momenten komen dat een klus geklaard moet worden in samenwerking met mensen met andere ideeën, achtergronden etc.
Wij denken dat kinderen moeten leren om samen te werken in allerlei verschillende omstandigheden. Bij het werken aan de taak hebben de kinderen de mogelijkheid om elkaar hulp te vragen/bieden. Op die wijze kunnen kinderen profiteren van elkaars “sterke” punten en oog krijgen voor elkaars minder sterke punten. In deze gevallen kiezen de leerlingen meestal zelf hun partners. Daarnaast creëren de leerkrachten momenten dat leerlingen bepaalde opdrachten in groepen uit moeten voeren.

Reflectie, Borging en Evaluatie

Kwalitatief goed (Dalton) onderwijs is tevens doelmatig en effectief. De school reflecteert voortdurend (op kind-, klas- en schoolniveau) en borgt de verworven inzichten, kwaliteit en opbrengsten.

daltondriehoek

Het moge duidelijk zijn dat niet ieder kind aan het einde van de basisschoolperiode even verantwoordelijk met vrijheid om kan gaan, even zelfstandig is en even goed kan samenwerken. Ook op cognitief gebied immers verlaat niet elk kind de basisschool met dezelfde bagage.
Wij denken echter wel dat we, door de aandacht die wij besteden aan de eerder genoemde Daltonprincipes, de vaardigheden op die gebieden verder kunnen ontwikkelen. Wij kunnen dat absoluut niet alleen; de rol van de ouders/verzorgers is van heel groot belang en we verwachten dan ook van ouders/verzorgers die hun kind aan ons toevertrouwen, dat zij onze uitgangspunten onderschrijven, onder het motto: “…samen werken aan zelfstandigheid”

Basisschool De Rivieren

Lekstraat 35-37
1079 EM Amsterdam

Tel.: 020 - 664 12 67
E-mail: Info.deRivieren@amosonderwijs.nl